سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران

جدید

سازوکارهای چابک سازی پلیس ونیروی انتظامی


آبان 1386


نوشته: علی اصغر جمراسی


استاد راهنما: دکتر یوسف ترابی


مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی


چکیده


یکــــی از عناصر عمده در مدیریت، برنامه ریزی است. برنامه ریزی شالوده عناصر مدیریتی و فرایندی است که سازمانها در قالب آن همه فعالیتها و کوششهای خود را درمورد اهداف موردنظر،ازجمله چابک سازی ودستیابی به بهره وری مناسب طی می کند. دراین مسیر سرعت شاید مهم‌ترین ثروت در هزاره سوم و عصر جدید موسوم به عصر اطلاعات باشد. برای کاستن زمان پاسخگویی و بهبود انعطاف پذیری باید شکل کاملاً جدیدی از سازمانها به‌وجود آیند. امروزه رقابت در ابعاد مختلفی مطرح است، مثل سرعت تحویل محصول یا ارائه خدمات به مشتری وشهروندان، ارتقاءکیفیت بهره وری یا ارائه خدمات و.... موسسات و سازمانها در راستای این هدف باید روی حرکت سریع اطلاعات در امربهره وری ، ارائه خدمات،وتوریع خدمات متمرکز شوند.ادامه مطلب